Privacyverklaring

Inhoud van het dossier

Wij registreren alleen gegevens die nodig zijn voor goede en veilige opvang van uw kind en waartoe wij op grond van de wet verplicht zijn. Wij registreren bijvoorbeeld alleen een medische achtergrond als uw kind medicijnen gebruikt die door ons worden gegeven.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Landstede Kinderopvang die betrokken zijn bij de opvang van uw kind hebben geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie die u met hen bespreekt, mogen zij dan ook niet met anderen delen, tenzij u daar toestemming voor geeft. Hierbij is het volgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een uitzondering.

Inzage in het dossier en het delen van informatie uit het dossier

U heeft het recht om het dossier met gegevens van uw kind in te zien wanneer u het gezag over het kind heeft. Ook kunt u een volledig afschrift van het dossier krijgen. Een ouder zonder gezag heeft geen inzage in het dossier. Wel heeft de ouder zonder gezag recht op (relevante) informatie over het kind.

Medewerkers van Landstede Kinderopvang die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals bijvoorbeeld een administratief medewerker, hebben ook toegang tot het dossier. Overige personen/instellingen hebben geen recht op inzage van uw dossier, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Landstede Kinderopvang kan verstrekking van (specifieke) gegevens weigeren wanneer dit noodzakelijk is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van één van de betrokkenen.

Recht op correctie, verbetering, verwijdering (persoons)gegevens

U heeft het recht om onjuistheden in het dossier te laten verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen, wanneer u het gezag over het kind heeft.

Bewaartermijn

Het dossier wordt 2 jaar door ons bewaard, tenzij dit vanwege een wettelijke verplichting langer moet zijn. De termijn begint na afloop van de opvang. Na afloop van deze termijn, wordt het dossier vernietigd. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.