De ouders

Het contact met de ouders

Wij betrekken u zoveel mogelijk bij wat uw kind bij ons beleeft. Bijvoorbeeld door activiteiten met digitale fotolijstjes, portfolio’s en groepsverslagen vast te leggen. Daarnaast is het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers elkaar regelmatig informeren over de ontwikkeling van het kind en het verloop van de opvang. We ontmoeten u graag tijdens ouderavonden, oudergesprekken en jaarfeesten (bijvoorbeeld de Kerstinstuif, het Paasontbijt en het Zomerfeest). Bij het brengen en halen is het vaak mogelijk om even contact te hebben met de medewerkers. Via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van wat er bij ons speelt.

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders met betrekking tot de kwaliteit van de opvang. De leden overleggen regelmatig met de directie en denken mee over het beleid op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit, voeding, opvoeding en veiligheid en gezondheid. Ook het meedenken en organiseren van activiteiten behoort tot hun taken.
Leden voor de oudercommissie worden voor 2 jaar gekozen en zijn 2 maal herkiesbaar. Wanneer er leden aftreden worden er nieuwe leden gezocht. Als u graag zitting wilt nemen in de oudercommissie, kunt u dit kenbaar maken bij de leidinggevende van Landstede Kinderopvang.

En verder

Bij het intakegesprek vragen we ook of u bepaalde talenten heeft die u kunt en wilt inzetten. Ook hebben we regelmatig hulp nodig van ouders tijdens jaarfeesten en uitjes.